Jaarkalender

April 2021

13 apr Hele dag

verslagmappen mee

16 apr Hele dag

onderbouw vrij

19 apr Hele dag

landelijke dag tegen pesten

19 apr Hele dag

deze week facultatieve oudergesprekken

20 apr Hele dag

BB topo overhoring Zeeland en Z-Holland

21 apr Hele dag

ouderbijeenkomst "opkomen voor jezelf"

26 apr Hele dag

deze week facultatieve oudergesprekken

27 apr Hele dag

Koningsdag, alle kinderen vrij

Mei 2021

13 mei Hele dag

hemelvaart

3-16 mei Hele dag

meivakantie tm 16-5

24 mei Hele dag

Pinksteren, alle kinderen vrij

Juni 2021

1 juni Hele dag

BB topo overhoring Drenthe en Utrecht

4 juni Hele dag

onderbouw vrij

8 juni Hele dag

Studiedag team, alle kinderen vrij

11 juni Hele dag

Schoolreisje OB

11 juni Hele dag

schoolreisje MB

14 juni Hele dag

Deze week prognosegesprekken groep 7

21 juni Hele dag

Deze week oudergesprekken

25 juni Hele dag

onderbouw vrij

28 juni Hele dag

Deze week oudergesprekken

29 juni Hele dag

BB topo overhoring N-Holland en Overijssel

Juli 2021

2 juli Hele dag

uitje groep 8 en vervangende kampactiviteit

5 juli Hele dag

Afscheidsavond groep 8

7 juli Hele dag

groep 1 vrij, afscheid oudste kleuters

7 juli Hele dag

groep 3 en 4 vrij, afscheid oudste kleuters

8 juli Hele dag

alle kinderen om 12.00 uur vrij

8 juli Hele dag

17.15 start eindborrel

9 juli Hele dag

Alle kinderen vrij, afrondingsdag team

12 juli Hele dag

zomervakantie tm 22-8

Augustus 2021

23 aug Hele dag

start nieuw schooljaar

Oktober 2021

18-24 okt Hele dag

Hersftvakantie tm 24-10

December 2021

27 dec - 9 jan Hele dag

kerstvakantie t/m 9-1

Februari 2022

21-27 feb Hele dag

voorjaarsvakantie tm 27-2