Wat is een brede school?
Een brede school in Amsterdam Zuidoost bestaat uit een aantal basisscholen in één buurt, een cluster, die gezamenlijk activiteiten aanbieden. Het aanbod is er op gericht om kinderen de gelegenheid te geven of aan te moedigen met verschillende activiteiten kennis te maken. Daarmee krijgen kinderen de kans te ontdekken waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden.

Er worden vier talentgebieden onderscheiden: sport, kunst en cultuur, science en media. Sinds 2006 maakt De Regenboog deel uit van het "Brede Schoolcluster Gein". Dit is een samenwerkingsverband van de scholen de Knotwilg, de Prof. Dumontschool en de Regenboog.

Iedere school heeft op locatie een interne- of bredeschoolcoördinator die het aanspreekpunt is voor ouders, kinderen en aanbieders op locatie. Zij stellen het programma samen, houden een oogje in het zeil tijdens de uitvoering en moedigen kinderen aan deel te nemen. Op De Regenboog is Katja de coördinator.

Coördinatoren Brede School
De projectcoördinatie Brede School Zuidoost bestaat uit drie clustercoördinatoren en een algemeen coördinator. Zij ondersteunen de Brede Scholen bij de samenwerking en de organisatie van de activiteiten, leggen en onderhouden contacten met de aanbieders, verzorgen de administratie en de financiën en bewaken de diversiteit en kwaliteit van het aanbod.

U kunt alles te weten komen over de Brede School Zuidoost op de website bredescho​olzuidoost.nl​. Het hele programma staat per cluster beschreven met een korte inhoud van de aan te bieden activiteiten. In de jaarkalender zijn de data van de blokken brede school opgenomen.