Vrijwillige ouderbijdrage
De Regenboog vraagt, zoals op elke basisschool, van de ouders een vrijwillige bijdrage om de activiteiten te kunnen bekostigen waarin de rijksvergoeding aan de school niet voorziet. De bijdrage voor dit schooljaar is € 65 per kind.

Uitgaven ouderbijdrage
Uit de ouderbijdrage worden de uitgaven bekostigd voor o.a. sportdagen, schoolreisjes, het sinterklaas-, kerst-, paas-, en eindfeest, de herfst- en lente­wandelingen, entree- en vervoerskosten van uitstapjes naar theater, museum en Artis, een bijdrage aan het op peil houden van de bibliotheek­collectie, thema-avonden voor ouders, en de premie van de collectieve ongevallen­verzekering.
Voor het schoolkamp van de kinderen van groep 8 wordt een aanvullende bijdrage gevraagd van
€ 65.

Ouderfonds
De ouderbijdrage wordt gestort in het ouderfonds, dat onder verantwoordelijkheid valt van de penningmeester van de medezeggenschapsraad. De penningmeester is altijd een ouder. Het beheer en de administratie van de inkomsten en uitgaven is door de oudergeleding van de MR gedelegeerd naar de directie en een ouder. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt de jaarafrekening van het ouderfonds tijdens een bijeenkomst van de MR vastgesteld; deze bijeenkomst is openbaar. Het verslag van de jaarafrekening wordt opgehangen op het mededelingenbord van de MR in de school.

De ouderbijdrage is vrijwillig. De school is echter niet in staat om de genoemde activiteiten te organiseren, als ouders de ouderbijdrage niet voldoen. Het is ook mogelijk om de ouderbijdrage in termijnen te voldoen. Neemt u hiervoor contact op met Petra van Schoor.

Stadspasregeling
Als uw kind een stadspas heeft, is er een speciale regeling met de gemeente voor de ouderbijdrage. Neemt u hiervoor contact op met Petra van Schoor.