I​​n het Veiligheidsplan wordt onderscheid gemaakt tussen de fysieke, sociale en psychische veiligheid op school. Deze samenvatting gaat over het gedeelte van de sociale en psychische veiligheid. Als er in de same​nvatting gesproken wordt over de ouders, dan worden daar ook de verzorgers van onze kinderen mee bedoeld.

Inleiding
Kinderen moeten zich op onze school geaccepteerd en veilig voelen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een goede ontwikkeling op het gebied van leerprestaties en sociaalemotionele ontwikkeling. Ook voor medewerkers en ouders is een veilig schoolklimaat van groot belang. Voor medewerkers om hun werk goed te kunnen doen. Voor ouders om vertrouwen te hebben in de school.

Wat is sociale en psychische veiligheid?
Met sociale veiligheid bedoelen we een manier van omgaan met elkaar. Een manier die gevoelens van veiligheid oproept en gevoelens van onveiligheid voorkomt. Je hoeft niet op je hoede te zijn, je kunt jezelf zijn, er zijn plezierige omgangsvormen. Kinderen kunnen zonder angst spelen, leren en werken en doen dat samen of alleen. Er wordt op school soms geplaagd, maar niet gepest. Er zijn wel conflicten, maar die lopen niet uit de hand. Er is wel eens iemand boos, maar er wordt niets vernield en je wordt respectvol behandeld.

Ook teamleden kunnen rustig hun werk doen zonder zich bedreigd te voelen. Er wordt met je meegedacht als leerkracht en je wordt geholpen. Ouders hebben vertrouwen in de school, zijn actief, ondersteunen de school waarnodig met activiteiten en kunnen snel en gemakkelijk bij leerkrachten en directie terecht als er iets aan de hand is. Er is een open, duidelijke en respectvolle manier van communiceren met elkaar.

Uitgangspunten, normen en waarden, gedragsregels
Wij gaan uit van de gelijkwaardigheid van mensen. Verschillen in culturele achtergrond, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid en maatschappelijke opvattingen zijn welkom; zij geven kleur aan onze school. In een sociaal veilige school is er ruimte voor al die verschillen en worden gesprekken hierover aangemoedigd, mits men de algemeen geaccepteerde gedragsgrenzen niet overschrijdt.

In het Veiligheidsplan worden de normen en waarden die aan het Veiligheidsplan ten grondslag liggen nader omschreven.
Ook de door ons gewenste omgangsvormen en de gedragsregels worden concreet benoemd. Het zijn omgangsvormen en regels voor leerlingen onderling, voor medewerkers van school en de leerlingen èn voor ouders en medewerkers.

Preventie
In het plan is veel aandacht voor het proberen te voorkomen van ongewenst gedrag en de incidenten die daarvan het gevolg kunnen zijn. Hoe zorgen we er voor dat ongewenst gedrag bij een kind niet in omvang en frequentie toeneemt en kleine incidenten op den duur grote incidenten worden?

Preventie wordt gekenmerkt door het vroegtijdig signaleren van ongewenst gedrag. Er wordt direct gereageerd en er worden consequenties aan ongewenst gedrag verbonden. Bij incidenten worden ouders geïnformeerd en betrokken bij wat er is gebeurd.

Incidenten worden vanaf het begin vermeldt in het kinddossier. Door de aantekeningen in het dossier ontstaat ook een beeld van hoe het gedrag van een kind zich ontwikkelt. Ook duidelijkheid over wat je van kinderen verwacht (o.a. met regels), toezicht op momenten en plekken waar dat nodig is en voorbeeldgedrag van volwassenen werken preventief.
In het Veiligheidsplan wordt daar nader op ingegaan.

Het Stappenplan
Een belangrijk onderdeel van het Veiligheidsplan is het Stappenplan. Daarin wordt aangegeven welke stappen een ouder kan zetten als hij zich ernstig zorgen maakt of een klacht heeft. Die klacht kan betrekking hebben op bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie of pesten.

De stappen worden in het Veiligheidsplan nauwgezet omschreven. Wat moet er bij elke stap gebeuren en op welke termijn. Ook de terugkoppeling vanuit school naar de ouder over de te nemen stappen wordt in het Stappenplan concreet benoemd. Aan deze samenvatting is een kort schema van het Stappenplan toegevoegd.

Contactpersoon voor de ouders
Het kan zijn, dat de stap naar de leerkracht om een klacht of bezorgdheid te bespreken voor de ouder te groot is. Of dat het contact met school over de klacht of bezorgdheid volgens de ouder niet goed verloopt. In die situaties kan de ouder een beroep doen op een andere ouder die speciaal daarvoor de contactpersoon is. Die kan helpen om in gesprek te gaan met de leerkracht of een manier te vinden om de gesprekken met school voort te zetten. De contactpersoon kan helpen met het verduidelijken waar het om gaat, helpen om de juiste vragen te stellen of kan tips geven om de communicatie met school zo goed mogelijk te laten verlopen. Uiteraard is er altijd sprake van vertrouwelijkheid. De contactpersoon is door school gevraagd deze neutrale rol te vervullen. Iedere ouder op school weet wie de contactpersoon is en op welke manier hij of zij te bereiken is.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Bij een vermoeden van huiselijke geweld of kindermishandeling volgen wij de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Tot slot
Een veilige, vreedzame school is voor iedereen van groot belang. Voor de kinderen, de medewerkers en de ouders. Als school zijn we daar als eerste verantwoordelijk voor en op die verantwoordelijkheid zijn we altijd aan te spreken.

Downloads