Medezeggenschapsraad De Regenboog

Ook aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zitten drie ouders en drie leerkrachten. De directeur en de adjunct-directeur zijn adviserend lid. De raad vergadert drie keer per jaar en adviseert het bestuur en/of de directie gevraagd en ongevraagd over schoolaangelegenheden. De medezeggenschapsraad is enigszins vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De vergaderingen vinden 's avonds plaats en zijn openbaar voor leerkrachten en ouders.

Over sommige onderwerpen stelt het bestuur de medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen: bijvoorbeeld over de aanstelling van de schoolleiding of de regeling van de vakantie. Bij andere zaken heeft het bestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan fusie of opheffing van de school.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de medezeggenschapsraad heeft het bestuur van de ASKO een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). In deze gmr hebben leden van verschillende medezeggenschapsraden van ASKO-scholen zitting. Deze raad vergadert direct met het bestuur van de stichting. Zij adviseert bijvoorbeeld over ict, arbobeleid of tussenschoolse opvang.

Met ingang van 1 januari 2007 is de wet medezeggenschap onderwijs veranderd in de wet medezeggenschap scholen. De nieuwe wet heeft aan de GMR grotere bevoegdheden gegeven. Voorheen delegeerden individuele raden onderwerpen aan de gmr. Nu zijn alle onderwerpen in de gmr bespreekbaar.

Contact: regenboog.mr@ask​oscholen.nl​​​​

 

Notulen 2022-2023

Agenda_en_notulen_MR_13-3-2023.pdf

notulen_en_agenda_MR_16_jan_2023.pdf

notulen_MR_28_nov_2022.pdf

 

Notulen 2021-2022

MR_vergadering_24_mei_2022.pdf

Notulen_MR_vergadering_28_september_2021.pdf

Notulen_MR_vergadering_1_februari_2022.pdf

 

Notulen 2020-2021

notulen_MR_24_juni_2021.pdf

Notulen_MR_25_maart_2021.pdf

notulen_MR_19_jan_2021.pdf

Notulen_MR_3nov2020.pdf

Notulen_MR_8_sept_2020.pdf