Medezeggenschapsraad De Regenboog

Ook aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zitten drie ouders en drie leerkrachten. De directeur en de adjunct-directeur zijn adviserend lid. De raad vergadert drie keer per jaar en adviseert het bestuur en/of de directie gevraagd en ongevraagd over schoolaangelegenheden. De medezeggenschapsraad is enigszins vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De vergaderingen vinden 's avonds plaats en zijn openbaar voor leerkrachten en ouders.

Over sommige onderwerpen stelt het bestuur de medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen: bijvoorbeeld over de aanstelling van de schoolleiding of de regeling van de vakantie. Bij andere zaken heeft het bestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan fusie of opheffing van de school.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de medezeggenschapsraad heeft het bestuur van de ASKO een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). In deze gmr hebben leden van verschillende medezeggenschapsraden van ASKO-scholen zitting. Deze raad vergadert direct met het bestuur van de stichting. Zij adviseert bijvoorbeeld over ict, arbobeleid of tussenschoolse opvang.

Met ingang van 1 januari 2007 is de wet medezeggenschap onderwijs veranderd in de wet medezeggenschap scholen. De nieuwe wet heeft aan de gmr grotere bevoegdheden gegeven. Voorheen delegeerden individuele raden onderwerpen aan de gmr. Nu zijn alle onderwerpen in de gmr bespreekbaar.

Contact: regenboog.mr@ask​oscholen.nl​​​​

Notulen 2019-2020

MR notulen 14 januari 2020.pdf

MR notulen 29 oktober 2019.pdf

MR notulen 19 september 2019.pdf

Notulen 2018-2019

Notulen MR Regenboogschool 20 juni 2019.pdf

Notulen MR Regenboogschool 17 mei 2019.pdf

Notulen MR 4 april 2019.pdf

Notulen MR 7 febi2019.pdf

Notulen MR 6 dec 2018.pdf

Notulen MR Regenboog 4 oktober 2018.pdf