Medezeggenschapsraad De Regenboog

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zitten drie ouders en drie leerkrachten. De directeur is adviserend lid. De raad vergadert zes keer per jaar en adviseert het bestuur en/of de directie gevraagd en ongevraagd over schoolaangelegenheden. De medezeggenschapsraad is enigszins vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De vergaderingen vinden 's avonds plaats en zijn openbaar voor leerkrachten en ouders.

Over sommige onderwerpen stelt het bestuur de medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen: bijvoorbeeld over de aanstelling van de schoolleiding of de regeling van de vakantie. Bij andere zaken heeft het bestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan fusie of opheffing van de school.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de medezeggenschapsraad heeft het bestuur van de ASKO een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). In deze gmr hebben leden van verschillende medezeggenschapsraden van ASKO-scholen zitting. Deze raad vergadert direct met het bestuur van de stichting. Zij adviseert bijvoorbeeld over ict, arbobeleid of tussenschoolse opvang.

Met ingang van 1 januari 2007 is de wet medezeggenschap onderwijs veranderd in de wet medezeggenschap scholen. De nieuwe wet heeft aan de GMR grotere bevoegdheden gegeven. Voorheen delegeerden individuele raden onderwerpen aan de gmr. Nu zijn alle onderwerpen in de gmr bespreekbaar.

Contact: regenboog.mr@ask​oscholen.nl​​​​

 

 

Notulen 2023-2024

notulen_MR_9_oktober_2023.pdf

Notulen_MR_vergadering_18_december_2023.pdf

 

Notulen 2022-2023

Notulen_MR_10_juli.pdf

notulen_en_agenda_MR_15_mei_2023_copy.pdf

Agenda_en_notulen_MR_13-3-2023_copy.pdf

notulen_en_agenda_MR_16_jan_2023.pdf

notulen_MR_28_nov_2022.pdf